Czym jest weksel in blanco i jakie ma zastosowanie?

Czym jest weksel in blanco i jakie ma zastosowanie?

Weksel jest papierem wartościowym, stosowanym jako zabezpieczenie umów (np. faktoringowych), albo transakcji biznesowych. Najbardziej popularną odmianą weksla jest weksel in blanco. 

Weksel in blanco charakteryzuje się tym, że część danych uzupełniamy dopiero w momencie, gdy chcemy z niego skorzystać. Najważniejszymi elementami weksla in blanco są podpisy trasata i poręczycieli. Przygotowanie i podpisanie weksla nie wymaga udziału notariusza. Aby prawidłowo wypełnić weksel najlepiej skorzystać z ogólnodostępnych wzorów 
 


WEKSEL

Dnia ……..……….., w ………...………….. wystawiono weksel na kwotę ……………….….

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Zobowiązuję się do zapłaty weksla na zlecenie  ………...…………..………...……..…….…

w wysokości ……..……….. (słownie: ……..………..……..………..……..………..……..……….)

do dnia ……..……….., w ……..………..

Dane wystawcy weksla:

……..………..……..………..……..………..……..………..


 

BARDZO ISTOTNE 

Wszelkie wytyczne dotyczące wystawiania i uzupełniania weksli reguluje Ustawa Prawo wekslowe z dn. 28 kwietnia 1936. Aby weksel był ważny, musi zostać podpisany odręcznie.

Deklaracja wekslowa jest popularną praktyką zabezpieczenia weksla in blanco przed ewentualnymi nieprawidłowościami lub oszustwami. Stanowi ona umowę pomiędzy stronami wypisanymi w wekslu in blanco, wraz z określonymi warunkami, które pozwolą do realizacji weksla. W deklaracji wekslowej muszą się znaleźć poniższe elementy:

  • imiona, nazwiska i adresy stron umowy
  • data zawarcia umowy, która musi być identyczna, jak data wystawienia weksla
  • zobowiązanie wierzyciela od zwrócenia dłużnikowi weksla niezwłocznie po spłacie długu
  • oświadczenie dłużnika, w którym znajdzie się deklaracja oddania weksla wierzycielowi
  • podpisy 

Wierzyciele często wymagają od dłużnika poręczenia wekslowego. To nic innego jak obowiązek znalezienia poręczyciela, który w przypadku niewypłacalności, albo braku spłaty przez dłużnika przyjmie odpowiedzialność za zobowiązanie. Poręczenie uzyskuje moc prawną w momencie, gdy poręczyciel podpisze się na wekslu, poprzedzając swój podpis słowem “Poręczam”. Jeżeli na wekslu in blanco nie będzie adnotacji za kogo jest poręczenie, to automatycznie wskazywany jest wystawca weksla in blanco. 

Polskie prawo przewiduje również przedawnienie roszczenia finansowego, zgodnie z artykułem 117 Kodeksu Cywilnego. Kwestie przedawnienia weksla in blanco można odszukać w przepisach zawartych w artykułach 71,72 i 76 ustawy prawa wekslowego. Jeżeli roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu, to również wygasa weksel in blanco. Wierzyciel w takiej sytuacji nie może domagać się płatności z tytułu weksla in blanco. Wierzyciel jednak ma możliwość dochodzenia zapłaty z tytułu umowy między nim a dłużnikiem, lub z powodu nieuzasadnionego wzbogacenia się dłużnika. W tym przypadku termin przedawnienia zostaje wydłużony do 10 lat. 

 

Ostatnie artykuły
Almanach PZF 2021
Almanach PZF 2021

Almanach Polskiego Związku Faktorów 2021  Pragniemy poinformować, że jest już dostępny coroczny Almanach Polskiego Związku Faktorów. W tegorocznym wydaniu …

Faktoring zakupowy
Faktoring zakupowy

Polscy przedsiębiorcy zmagają się z pandemicznym problemem nieterminowego płacenia za faktury przez ich klientów. Jest to duże utrudnienie zarządzania …

Faktoring dla startupów
Faktoring dla startupów

Miesiąc temu założyłeś firmę, pozyskałeś pierwszych klientów i uważasz, że biznes rozwija się zbyt wolno? Idealnie trafiłeś! Zapoznając się …

Partnerami naszego serwisu są
Serwis faktoringowy