Regulamin


ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

POGOTOWIE PLYNNOSCIOWE.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.pogotowieplynnosciowe.pl (dalej jako: „Strona”) jest POGOTOWIE PŁYNNOŚCIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Obozowa 91/11, 01-433 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848488; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5272930477; REGON: 386422650, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Pogotowie plynnosciowe”, „Właściciel” lub „Administrator”)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy o świadczenie opisywanych na Stronie usług (oznacza to m.in., że reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta). Zawarcie umowy najczęściej może nastąpić po przejściu do strony właściwego usługodawcy, którego usługi opisane są na niniejszej Stornie i skontaktowaniu się z tym usługodawcą już poza niniejszą Stroną Internetową. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach. 

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub
  2. pisemnie na adres: ul. Obozowa 91/11, 01-433 Warszawa.
     

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter i blog. 

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Formularz Kontaktowy” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź, imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem. 

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, imienia i kliknięciu pola akcji. 

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Obozowa 91/11, 01-433 Warszawa.

Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na Stronę Internetową – blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

Korzystanie z bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Strony Internetowej. Blog prowadzony jest przez Administratora.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub
  2. pisemnie na adres: ul. Obozowa 91/11, 01-433 Warszawa.

 

Partnerami naszego serwisu są
Serwis faktoringowy