INFORMACJE O FAKTORINGU

Czym jest faktoring?

Faktoring jest jednym z narzędzi finansowych pozwalającym na uniknięcie problemów pieniężnych w firmie.

Usługa faktoringu polega na wykupieniu/nabyciu nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy) przez faktora (firmę świadczącą usługę faktoringową). Zazwyczaj przedsiębiorca (faktorant) na początku transakcji otrzymuje od faktora część zapłaty, dzięki czemu poprawia swoją bieżącą płynność finansową oraz skraca cykl rotacji należności. Gdy zaległa należność zostanie opłacona przez dłużnika, faktorant otrzymuje pozostałą część kwoty pomniejszoną o prowizję pobraną przez firmę faktoringową. Szczegóły tej usługi finansowej są zapisywane w formie umowy faktoringowej, gdzie faktorem zwykle jest instytucja finansowa zaopatrzona w kapitał (np. bank). Faktorantem najczęściej jest firma świadcząca usługi bądź prowadząca sprzedaż.

Faktoring jest najprostszym rozwiązaniem na zdobycie środków finansowych na np. kolejne zlecenie lub opłacenie bieżących należności w przypadku, gdy faktorant nie otrzymał środków we wskazanym na fakturze terminie.

Informacje o faktoringu
Rodzaje faktoringu

W zależności od oferowanych usług wyróżnia się faktoring pełny (właściwy, bez regresu) i niepełny (niewłaściwy, z regresem). Z faktoringiem pełnym mamy do czynienia wtedy, gdy faktor bierze na siebie całkowite ryzyko związane z wypłacalnością zadłużonego kontrahenta i sam w swoim zakresie domaga się uregulowania przez niego należności. Faktoring niepełny ma miejsce wtedy, gdy takie zobowiązanie nie występuje.

Innym przykładem faktoringu jest faktoring mieszany, w którym ryzyko finansowe rozkłada się pomiędzy faktora i faktoranta. W tym przypadku ustala się limit odpowiedzialności firmy faktoringowej. W faktoringu mieszanym wyróżniamy faktoring dyskontowy oraz odsetkowy.

Przy faktoringu dyskontowym kwotę z faktury pomniejsza się o tzw. dyskonto, czyli opłaty, odsetki i prowizje z góry ustalone przez faktora za cały okres trwania usługi od dnia wykupienia przez niego faktur do dnia ich opłacenia.

Faktoring odsetkowy zakłada, że faktorant (przedsiębiorca/firma) otrzymuje zaliczkę ok. 80% wartości faktury, która jest rozliczana dopiero wówczas, gdy dłużnik spłaca należność lub nadchodzi termin jej wymagalności. Odsetki za korzystanie z finansowania nalicza się zwykle raz w miesiącu.

Jeszcze innymi przykładami faktoringu jest faktoring jawny oraz niejawny (cichy). Faktoring jawny polega na poinformowaniu kontrahenta faktoranta o umowie faktoringowej, a kwota z faktury przekazywana jest na konto faktora. W faktoringu cichym firma faktoringowa nie kontaktuje się z klientem faktoranta w wyniku czego dłużnik nie dowiaduje się, że faktura, której nie opłacił zmieniła właściciela. W tym przypadku środki z faktury wpłacane są na konto przedsiębiorcy, który następnie rozlicza się z firmą faktoringową za wykonane usługi.

Wyróżnia się również faktoring odwrotny. To rozwiązanie pozwala między innymi na rozłożenie faktur kosztowych na raty.

Informacje o faktoringu
Faktoring online

Faktoring online jest taką formą faktoringu, w której wszelkie formalności pomiędzy faktorem (firma faktoringowa), a faktorem (przedsiębiorca) są realizowane przez internet i ograniczone do minimum. Korzystając z faktoringu online możliwe jest otrzymanie środków na konto nawet w kilka minut po odsprzedaży faktur i podpisaniu umowy z faktorem. Faktoring online jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które ze względu na brak opłaconych faktur przez kontrahenta straciły płynność finansową.

Warto wspomnieć, że w przypadku faktoringu online nie ma konieczności podpisywania czasowej umowy z faktorem, a koszty związane z usługą faktoringową są naliczane dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca faktycznie z niej skorzysta.

Innym przykładem faktoringu jest faktoring mieszany, w którym ryzyko finansowe rozkłada się pomiędzy faktora i faktoranta. W tym przypadku ustala się limit odpowiedzialności firmy faktoringowej. W faktoringu mieszanym wyróżniamy faktoring dyskontowy oraz odsetkowy.

Faktoring - krok po kroku

Na początku instytucja faktoringowa (faktor) nabywa/odkupuje od przedsiębiorcy dokumenty finansowe przekazując na jego konto ustaloną w umowie zaliczkę. Faktor świadczy również usługę odzyskiwania zaległej wierzytelności za co pobiera prowizję od danej faktury.

Partnerami naszego serwisu są
Serwis faktoringowy